§ 1

Klubbens firma är Sandsbro Båtklubb.

Klubbens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem styrelsen därtill utser.

§ 2

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att till dess medlemmar erbjuda båtplats.

Vidare skall klubben tillvarataga och på olika sätt verka för medlemmarnas angelägenheter i båt- och försäkringsfrågor samt värna sjösäkerhets- och miljöfrågor i berörda sjöar.

§ 3

Ansökan om medlemskap kan anmälas till klubbens styrelse av envar som är bosatt inom Sandsbro. Om medlemskap beslutar styrelsen.

§ 4

Från och med det år, varunder inträde i klubben sker, skall medlem erlägga årsavgift till klubben. Om årsavgiftens storlek beslutar ordinarie årsmöte på förslag av styrelsen.

§ 5

Medlemskap och därav hörande förpliktelser kan av medlem inte genom uppsägning fås att upphöra före verksamhetsårets utgång. Uppsägning skall göras till styrelsen minst tre månader före verksamhetsårets utgång. I annat fall kvarstår medlems förpliktelser för ytterligare ett år. Medlem, som trots skriftlig anmaning inte fullgjort sina förpliktelser mot klubben, kan med omedelbar verkan av styrelsen uteslutas.

§ 6

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse samt kommittéer.

Styrelsen skall bestå av minst fem och högst nio ordinarie ledamöter.

Ledamöterna utses för sina respektive uppgifter bland klubbens medlemmar. Styrelsens medlemmar väljes på ordinarie årsmöte för två år i taget, på så sätt att endast halva styrelsen kan omväljas samtidigt. Samma gäller kommittéer med mer än en ledamot. Ordförande väljes för ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

§ 7

Styrelsen har sitt säte i Sandsbro.

§ 8

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande och om beslutet ense. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst två styrelseledamöter så begär.

§ 9

För granskning av styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper utses årligen på ordinarie årsmöte för tiden till dess nästa ordinarie möte hållits två revisorer samt suppleanter för dem.

§ 10

För tilldelad båtplats betalar medlem en båtplatsavgift som är beslutad av senaste ordinarie årsmöte. Båtplatsavgiften skall erläggas inom en månad efter att båtplats anvisats. Medlem som tilldelats eller innehar båtplats förbinder sig att snarast eller inom en tremånadersperiod förtöja båt på denna plats. Båtplats skall utnyttjas kontinuerligt. Tilldelad båtplats kan med styrelsens godkännande överlåtas till annan familjemedlem bosatt inom Sandsbro.

Om medlem inte de senaste tre åren utnyttjat sin båtplats återgår den till klubben. Medlem är skyldig att deltaga i av årsmötet beslutad bevakning av båthamnsområdet. Undantag medges för stödjande medlem som inte innehar båtplats.

Medlem är skyldig att ha sin båt ansvarsförsäkrad.

§ 11

I den mån så erfordras, för täckande av de med verksamheten förenade löpande kostnaderna, kan medlem åläggas att utge särskild avgift. Om sådan särskild avgift beslutar föreningsmöte efter förslag av styrelsen. Den särskilda avgiften är förfallen till betalning omedelbart efter fastställelsen och skall ha erlagts senast inom en månad därefter.

Styrelsen har inte rätt att för klubbens räkning uppta lån utan föreningsmötes godkännande.

§ 12

Klubbens verksamhetsår skall omfatta kalenderåret.

§ 13

Ordinarie årsmöte hålles före mars månads utgång varje år. Extra möte hålles när styrelsen så finner erforderligt eller det för uppgivet ändamål påkallas av minst 1/5 av medlemmarna. Vid extra möte får endast de ärenden förekomma som enligt kallelse föranlett mötet.

§ 14

Kallelse till ordinarie årsmöte skall tillika med fullständig föredragningslista tillställas medlemmarna skriftligen minst 14 dagar före mötet.

Kallelse till övriga föreningsmöten och sammanträden med styrelsen skall jämte föredragningslista utgå skriftligen minst en vecka i förväg.

§ 15

Vid föreningsmöten äger varje medlem en röst. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 16

Vid ordinarie årsmöte skall följande förekomma:

 1. Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller vice ordförande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 3. Val av två justerare
 4. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Revisionsberättelsen.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning.
 8. Val av styrelseledamöter som står på tur för omval.
 9. Val av två revisorer.
 10. Val av två revisorssuppleanter.
 11. Beslut om medlems- och övriga avgifter. Beslut om klubbens budget.
 12. Övriga ärenden.

§ 17

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§ 18

Vid samtliga klubbmöten och styrelsemöten skall protokoll föras. Protokoll skall vid årsmöte justeras av ordföranden och två deltagare och eljest av ordföranden och en deltagare. Årsmötesprotokoll skall tillställas samtliga medlemmar.

§ 19

Vad medlem inbetalt såsom särskild avgift eller eljest presterat såsom insats till klubben utgör klubbens egendom.

Om medlem utträder ur klubben, eller eljest återlämnar sin båtplats, äger han återfå 75 % av den för tidpunkten gällande båtplatsavgiften.

§ 20

För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av ordinarie årsmöte, samt ett extra föreningsmöte.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

§ 21

För upplösning av klubben fordras att beslut därom fattas på ordinarie årsmöte och bekräftas på ett därpå följande extra föreningsmöte. Detta extra föreningsmöte får inte äga rum förrän tidigast tre månader efter årsmötet.

Vid båda mötena skall minst 2/3 av närvarande medlemmar ha röstat för beslut om upplösning av klubben.

Vad som efter likvidationens genomförande kan återstå av klubbens tillgångar skall användas för ändamål, som av ordinarie årsmötet bestämmes.

————————————————

FÖRENINGEN BILDAD VID KONSTITUERANDE ÅRSMÖTE den 15 aug 1975.

Stadgeändring § 10 beslutad vid årsmöte 1978.

Stadgeändring § 6 beslutad vid årsmöte 1999.

Genomgripande stadgeändring vid årsmötet 2003.

Genomgripande ändringar och tillägg vid årsmöte 2009.