Sandsbro båtklubbs historia
Sammanställd till 40-årsfirandet 2016

När det så kallade HSB-området bebyggdes i början av 70-talet fanns det enbart en enkel stig som ledde ner till Toftasjön på den plats där nu båthamn och badplats breder ut sig. På nuvarande båtuppläggningsplatsen strax norr om dagens klubbstuga låg en sommarstuga som endast gick att nå till fots och med skottkärra. Dessutom låg två stugor i kanten mot vad som sedan blev Skidsvängen/Stavstigen. Över det området fanns ytterligare 5-10 stugor längs med en väg som slutade nere vid sjön. Alla dessa stugägare blev uppsagda och försvann i takt med utbyggnaden.

Det som idag utgör Båtklubbens verksamhetsområde inleddes med att några av de första nybyggarna Ingvar Brodd, Olle Magnusson och Edvin Persson 1972 tillverkade en brygga som senare överläts till båtklubben när den bildades.

Lars Wikström och Staffan Jansson inledde under våren 1975 ett samråd för att bilda en båtklubb. Detta förarbete utmynnade i skiss för en brygga med 25 platser samt kalkyler och finansieringsförslag allt signerat SJ (Staffan Jansson). Ett preliminärt möte hålls den 20/5 1975 där en lista med 25 intressenter på båtplats presenterades.

Den 15 augusti 1975 bildades Sandsbro Båtklubb vid ett konstituerande möte. Föreningens första stadgar antogs.

Den första styrelsen bestod av:

 • Lars Wikström, Lidv 15, Ordf
 • Ronny Gustavsson, Lidv 14, Kassör
 • Gösta Lundqvist, Lidv 16 Sekr
 • Staffan Jansson, Tunv 13 Bryggm
 • Revisorer: Stig Andersson, Lidv 1 Olle Magnusson, Lidv 3

De första bryggorna hade sitt landfäste där badbryggorna nu är angjorda. Genom att röja i strandkanten och trampa ner vassen vidgades utrymmet för såväl båthamn som blivande badplats.

Efterfrågan på platser ökade och redan under andra året utökades båthamnen till att omfatta 75 båtplatser. Landfästet och bryggorna flyttades samtidigt till nuvarande plats. Detta hade ställts som krav från stadsarkitekten för att bevilja bygglov för utökningen. 

Styrelsen arbetade också under första året fram ordningsregler och förtöjningsregler utöver allt det praktiska med att bygga bryggor och fördela platser.

Enligt första årets bokslut inköptes bryggor för 14.885:-, vilket finansierades med insatser på totalt 8.000:- samt diverse bidrag. Resultatet för året blev en vinst på 91:37 varav 91:17 fanns på ett Sparbankskonto och 20 öre förvarades kontant i kassa.

Parallellt med utbyggnaden av bryggorna gjordes första markområdet i ordning. Detta resulterade i att det blev bilväg ner. Det sprängdes, grävdes och fylldes ut. Stig Andersson som svarade för markplaneringen skaffade material från pågående tunnelbygge under 23:an samt från Evedalsåsen. Bo Palmgren, som jobbade i området för Schakt & Transport, använde fritid och maskiner till utplaningen på området och Schakt svarade för materialtransporterna.

Stugan som låg på nuvarande uppläggningsplats revs efter några år vilket möjliggjorde utökningen av platser till nuvarande omfattning.

Av stugorna vid södra gränsen utnyttjades först den övre och senare den nedre av klubben. Stugorna utgjorde bas för Valborgsfirandet de första 20-25 åren och användes vid möten sommartid samt vid bevakning. Sista Valborgsfirandet i klubbens regi var 2005. Sista stugan revs 2008 vid Skidsvängens utbyggnad och ersattes då av befintlig klubbstuga.

Efter de tre första intensiva åren och väl utfört arbete med bryggor, badplats, mark och administrativt, tackade några av pionjärerna för sig och lämnade styrelsen. Nya i 1978 års styrelse var Allan Karlsson vice ordf, Leif Nordgren sekr och Ingvar Brodd bryggm. Lars Wikström och Ronny Gustavsson var kvar som ordf resp kassör.

Från början var de flesta båtarna av mindre storlek typ ekor. Fram till idag har det kommit flera betydligt större båtar vilket ökar kraven på platser och bryggorna. Idag består båthamnen av bryggor som totalt rymmer 125 platser. 

Många, som man skulle kunna nämna här, har gjort långvariga och stora insatser genom åren i styrelsen och med andra viktiga uppdrag. Ingen nämnd och heller ingen glömd.

Två av de första medlemmarna finns fortfarande kvar i klubben nämligen Staffan Jansson och Ingvar Brodd. Dom är samtidigt två av de verkliga pionjärerna där Staffan drog ett tungt lass i förarbetet och som bryggmästare under uppbyggnadsåren.

Andra tidiga medlemmar som fortfarande är kvar och som dessutom varit trotjänare med många nedlagda timmar för klubben är Ronny Fredriksson och Åke Svensson med tillsynen och skötseln av badplatsen och båthamnen. Ronny har dessutom varit klubbens speciella hustomte så länge vi vet och den som ”alla” pekat på och ropat efter i olika situationer bl.a med ansvaret för klubbens nycklar till bommen. 

Nils Holmqvist har också svarat för många och stora insatser med tekniska innovationer och konstruktioner bl-a av tältstommen för Valborgsfirandet som SAIK numera har fått ta över. Nils var också den som drev på och tog ansvar för klubbens datorisering.

En som har gjort stora insatser för klubbens utbyggnad av markområdet är Ingvar Johansson som både har grävt ur och fyllt upp med sina egna maskiner. Vid rivningen av den sista sommarstugan på hamnplanen höll maskinen på att sjunka ner och bli kvar i ett riktigt dyhål.

Man kan inte göra en historik över klubben utan att också nämna Harry Sjöö som var frivillig vaktmästare för badplatsen och båthamnen under en lång följd av år.

Canadagässen kanske minns honom ännu.

Valborgsfirandet var en årligen återkommande aktivitet som klubben genomförde under de första 30 åren fram t.o.m 2005. Många av klubbens medlemmar har lagt många timmar för att det av övriga Sandsbrobor och tillresande stort uppskattade arrangemanget skulle kunna genomföras. Det fanns alltid en kärntrupp av entusiaster som växlade över tiden men som ändå till slut blev utsliten. Många namn skulle kunna räknas upp här. Stig Andersson bl.a som under de första åren från länets glasbruk tiggde ihop fina glaspriser till lotteri m.m. som bör finnas kvar i ett och annat Sandsbrohem.

Klubben lät genom åren en stor del av överskottet från Valborg gå till nya badbryggor.

Även i övrigt har klubbens medlemmar alltid på ett bra sätt ställt upp på arbetsdagar m.m. Som i alla föreningar finns det några som nästan alltid kommer, andra som man av olika skäl aldrig ser och det stora flertalet som kommer när man har möjlighet. Inget viktigt har blivit ogjort. Båthamnen idag består överlag av tredje generationens bryggor.

Under de första 15 – 20 åren ordnades en och annan fest för medlemmar med respektive. Försök har gjorts att ordna utflykter både med och utan båt med blandade resultat. Senast arrangerades en resa till Kungsholmen i Karlskrona skärgård och med besök på Marinmuseum. Den lilla skara som var med tyckte att dagen blev trevlig trots kyligt väder.

Problemet att få funktionärer till olika uppdrag i styrelser och kommitèer är ökande. Dagens styrelse har följande sammansättning (2016): 

 • Ordf Martin Ludvigsson-Wallette
 • Kassör Ulf Andersson
 • Sekr Fredrik Björnfot 
 • Bevakning Bertil Gullberg 
 • Bryggor Nils Holmqvist 
 • Båtplats Inge Persson 
 • Sjösäk/miljö Joakim Gyllenfjell 
 • Badplatsansvar och skötsel Ronny Fredriksson och Åke Svensson. 

Flera av dessa har lagt ner ett mångårigt och idogt arbete vilket dom uppmärksammades för med välförtjänta presentkort. 

Det finns säkert flera som borde nämnas för sina insatser för klubben sedan starten och fram till idag då vi firar klubbens 40-årsjubileum. 

Dragning hölls på medlemslotteri där närvaro vid de senaste två årens arbetsdagar och årsmöten gett en lott per deltagare och gång. 10 lyckliga vinnare vann var sitt presentkort.

VIP-gästerna, medlemmar och tidigare medlemmar som bidrog till klubbens tillkomst och utveckling under startåren, avtackades med blommor. 

Inge Persson och Martin Ludvigsson-Wallette